CSS (Critical Swimming Speed) là tốc độ bơi (pace tính trên 100m) được hiểu là tốc độ nhanh nhất về mặt lý thuyết mà một người bơi có thể duy trì liên tục mà không bị kiệt sức, đủ để phát triển ngưỡng bơi hiếu khí của bạn nhưng không mất nhiều ngày sau để hồi phục.

CSS của bạn được tính bằng thời gian của bạn cho thời gian 400m và thời gian của bạn cho thời gian 200m, ta sẽ có công thức như sau:

(400 – 200) : (T400 – T200) = CSS

Trong đó T400 = thời gian hoàn thành 400m

T200 = thời gian hoàn thành 200m

Bài kiểm tra này có thể được thực hiện trong một hồ bơi 25m hoặc một hồ bơi 25yard.

CSS (Critical Swimming Speed) là tốc độ bơi (pace tính trên 100m)

Ví dụ:
Đạt bơi 400M trong 5’35 s còn 200M trong 2’85s vậy nghĩa là Đạt bơi 400M trong 335s và 200M trong 205s. Dựa vào công thức ta có:

CSS = (400-200) : (T400 – T200) = 200 : ( 335 – 205 ) = 1.53m/s

Vậy bơi 100m sẽ là: (1/1.53)*100 = 65.35s ~ 1’06 s

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *