Trở thành thương hiệu phục vụ sự phát triển cộng đồng và am hiểu nhu cầu của từng cá nhân.

Giá trị của Minori: Đạo đức, Chính trực, Chăm chỉ, Nhân ái. Hạt giống bạn gieo trồng vào hôm nay, thành quả bạn chắc chắn sẽ nhận được vào ngày mai.